Teisinė informacija

Įstaigos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų sąrašas:

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53–1292);

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin.,2005, Nr. 139-5008);

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104–2322);

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Suvestnė 2019-10-01 – 2020-08-31);

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71–1706);

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63–1479);

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas;

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin., 2010, Nr. 142–7261);

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50–1598);

LR Kultūros ministro įsakymas Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir

saugojimo instrukcijos patvirtinimo (Žin. 2006, Nr. 1-3);

LR Kultūros ministro įsakymas „Dėl Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo“ (patvirtinta 2015-01-07, Nr. ĮV-3);