Leidiniai

013

  Leidinys „Skuodo krašto mažoji architektūra: koplytėlės, koplytstulpiai“

Skuodo muziejus, siekdamas užfiksuoti Skuodo krašto kultūros paveldo palikimą bei užpildyti krašto etninio kultūros paveldo tyrinėjimų spragą, 2006-2009 m. vykdė projektą „Skuodo krašto senieji kryžiai“. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Skuodo rajono savivaldybė. Šis projektas skirtas senosios lietuvių skulptūros–kryžių, koplytėlių, koplytstulpių tyrimui, išsaugojimui, susipažinimui su kryždirbyste Skuodo rajone. Projekto eigoje buvo vykdomos etnografinės ekspedicijos Skuodo rajono visose seniūnijose. Ekspedicijų metu buvo fotografuojami Skuodo rajono seniūnijų kaimuose esantys senieji mediniai ir metaliniai kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai, įvertinama jų būklė, fiksuojama kas, kada ir kodėl statė šiuos mažosios architektūros objektus.  Apklausiami vietos gyventojai, kurie  suteikė informaciją apie tai kas, kada ir kokiu tikslu kryžius ar koplytėles statė. Skuodo krašto mažosios architektūros kūrinių buvo ieškoma veikiančiose ir neveikiančiose seniūnijų kapinėse, prie sodybų ir bažnyčių šventorių, pakelėse ir kryžkelėse.

Leidinio kataloge pateikiama Skuodo rajono seniūnijų mažosios architektūros paminklai: koplytėlės ir koplytstulpiai.

Linininkyste_                                                                      Apuole_

 

Knyga „Tautodailininko Petro Brazausko prakalbinto medžio pėdomis“

Prisiminimai apie daugiau kaip penkis dešimtmečius Skuodo rajone gyvenusį, dirbusį ir čia kūrusį melioracijos inžinierių, tautodailininką, fotografą, aktyvų visuomenininką, gamtos mylėtoją Petrą Brazauską (1929–2003) supažindina skaitytoją su jo gausiu kūrybiniu palikimu. Daugiau kaip 200 masyvių medžio darbų ir nesuskaičiuojamą daugybę mažesnių medžio drožinių sukūręs autorius žmonių atmintyje išliko kaip kuklus kūrėjas, sąžiningas ir stropus darbuotojas, šeimai pasišventęs žmogus. Kasmet Skuodo muziejuje rengiamas rajono tautodailininkų, mokyklų technologijų darbų konkursas „Medis – mano eldija“ pratęsia P. Brazausko kūrybos tradiciją, o leidinys „Prakalbinto medžio pėdomis“ – edukacinė medžiaga besidomintiems Skuodo krašto tautodaile.

003

002

Katalogas „Prieverpstės ir verpimo rateliai“

Ratelis – verpimo ir sukimo prietaisas. Jis atsirado įpusėjus XIX a., bet buvo brangus ir ne kiekviena verpėja galėjo įsigyti. XIX a. pabaigoje ėmė rastis daugiau vietos meistrų – ratelių dirbėjų, gaminančių ratelius pardavimui. Verpimo ratelis susideda iš ritės siūlams, ratelio rato, krėslo, paminos, trijų kojų. Pamina minama koja, ir taip keliamas ratas. Pluošto kuodelis tvirtinamas prie prieverpstės smeigtuku.

Kataloge pateikiami Skuodo muziejaus fonduose saugomi Skuodo krašte naudoti verpimo rateliai.

Verpimo ratelis retai būdavo puošnus, jį papuošdavo prieverpstė – ratelio viršūnėlė. Prieverpstė – darbo įrankis, verpimo ratelio dalis – lentelė linų ar vilnų kuodeliui pritvirtinti. Žemaitijoje prieverpstės ypač išsiskyrė savo puošnumu, drožybos elementais.

Kataloge pateikiamos prieverpstės saugomos Skuodo muziejaus fonduose ir iš Kretingos muziejaus fondų, kurios buvo rastos Skuodo rajone.

006

Katalogas „Rankšluostinės ir rankšluosčiai“

 Tiek forma, tiek puošyba rankšluostinės labai įvairios. Lietuvoje jos buvo gausiai ir plačiai paplitusios. Sunku buvo įsivaizduoti senąją pirkią be rankšluostinės ir joje kabančio gražaus rankšluosčio. Dažniausiai rankšluostines darydavo meistrai: staliai, dailidės, pasitaiko ir paties ūkio „gaspadoriaus“ padarytų. Rankšluostinės  buvo gausiai paplitusios visoje Žemaitijoje.

Rankšluostis – tekstilės gaminys, skirtas šluostytis veidą, nusiplovus rankas. Žemaitijoje jis vadinamas „abrusu“. Rankšluostis be tiesioginės, turėjo dar ir dekoratyvinę bei apeiginę paskirtį – juo buvo puošiama troba, per vestuves jaunoji rankšluosčius dovanodavo piršliui, pabroliams, muzikantams. Per laidotuves rankšluosčiu per petį perjuosiami karsto nešėjai.

Kataloge pateikiamos Skuodo ir  Kretingos muziejaus fonduose  saugomos iš Skuodo krašto rankšluostinės ir rankšluosčiai.

004

Edukacinis leidinys „Etnografinė edukacija senojoje Skuodo dvarvietėje“

 

Leidinyje pateikiamos Skuodo muziejuje parengtos edukacinės programos:

  1. „Senieji kaimo amatai ir moterų darbai“
  2. „Skuodo krašto valstiečių buitis“
  3. „Skuodo krašto verslai XIX a. pab. – XX a. pr.“
  4. „Senasis lietuvių liaudies menas“
  5. „Senoji ir šiuolaikinė tekstilė“
  6. „Kalendorinės šventės“.

Leidinys „Skuodo krašto mažoji architektūra: mediniai, metaliniai bei akmeniniai kryžiai“

 „Kryždirbystė yra vienas unikaliausių lietuvių liaudies meno ir kultūros reiškinių. Materiali išraiška yra medinis paminklas, kurį sudaro vieningas architektūrinės dalies, skulptūrų, kalvio nukalto geležinio kryžiaus, kartais net tapytų paveikslų kompleksas. Sakralinio turinio medžio paminklas yra specifinis lietuvių kultūrinės, meninės ir dvasinės raiškos būdas, reiškiantis prašymą, maldavimą, padėką, džiaugsmą ar skausmą, liudijantis menininko talentą, įaugęs į peizažą, bendruomenės gyvenimą, apipintas papročiais. Šiandien tai paveldas, kurio dalį yra priglaudę muziejai, kurio trupinėlių dar galima rasti sodybose, kapinėse, pakelėse. Deja, didžioji dalis tų neįkainuojamų lobių yra prarasta, juos teprimena XX a. tyrinėtojų, kraštotyrininkų nuotraukos, piešiniai“–teigia kryždirbystę išsamiai tyrinėjusi daktarė Alė Počiulpaitė.

Skuodo muziejuje organizuojami edukaciniai užsiėmimai pagal programą „Skuodo krašto mažoji architektūra-mediniai ir metaliniai kryžiai“ mokinių ir suaugusių žmonių grupėms, kurių metu galima plačiau susipažinti su Skuodo krašto mažąją architektūra ir kryždirbystės tradicijomis, pagilinti krašto istorijos ir etninės kultūros  žinias, tiesiogiai prisiliesti prie kultūros paveldo fiksavimo ir populiarinimo. Atlikti įvairias praktines užduotis: istorinės medžiagos rinkimas apie kryždirbystę, jos kaupimas, nuodugnus tyrinėjimas, kryžių fotografavimas ir grafinis jų pavaizdavimas, susitikti su  tautodailininkais-medžio drožėjais ir kalviais, pamatyti jų  kūrybos darbus, susipažinti su Skuodo muziejuje sukauptu  metalinių ir medinių kryžių rinkiniu.

Leidinyje duomenys pateikti iš Skuodo raj. Šačių, Notėnų, Aleksandrijos, Mosėdžio, Barstyčių , Lenkimų, Skuodo seniūnijų kaimų.

Šio leidinio tikslas supažindinti su Skuodo krašto paveldo mažosios architektūros dalimi- mediniais, metaliniais bei akmeniniais  kryžiais,  jų menine kompozicija, statymo tradicijomis, paskatinti saugoti ir puoselėti kultūros paveldo vertybes ir kartu išryškinti kryždirbystės unikalumą.

001

Leidinys „Medžio drožinių rinkinys“

Muziejuje yra sukauptas tautodailės 1500 eksponatų rinkinys, kurioje reikšmingą vietą užima Skuodo krašto medžio drožėjų drožiniai.   Skuodo žemė garsi medžio drožimo tradicijomis: statomais mediniais kryžiais, stogastulpiais, koplytėlėmis, skulptūromis, kuriamais didesniais ar mažesniais medžio drožiniais.  Tautodailininkai-medžio drožėjai įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo, vieni jų savamoksliai, kiti kiek pasimokę dailės, bet visų jų kūryba labai įvairi, plačiašakė, jautri ir nuoširdi. Medžio drožiniai mus žavi skirtingais ornamentais, puošybos elementais, raštais, etnografiniais elementais. Kiekvienas medžio drožinys pasižymi originalumu, plastiniu išraiškingumu, savitu pasaulio suvokimu. Medžio drožėjai stengiasi išlaikyti senąsias drožybos ornamentikos tradicijas  ir jas perduoti iš kartos  į kartą. Visi medžio drožėjai savo darbams dažniausiai naudoja liepos, beržo, ąžuolo, uosio medieną. Savo darbų dažymui naudoja beicavimo techniką. Darbai įgauna švelniai rudos, rusvos spalvos atspalvį. Retkarčiais drožiniai dažomi aliejiniais dažais. Dauguma drožinių išpildyti rankų darbu, tik kai kurios detalės ištekintos staklėmis. Rankų darbas padeda medžio drožėjui išlaikyti jo kūrybinį darbo pobūdį ir  tik jam būdingą braižą.

Medžio drožėjai–Valis Girdžiūnas, Vincas Markaitis, Petras Andrijauskas, Valerijonas Jonušas, Petras Brazauskas, Valerijonas Veitas, Jonas Pušinskas, Stasys Untulis, Pranas Dargis, Kazys Jonkus, Juozas Vyšniauskas, Vidmantas Kleiva, Kazimieras Krapauskas, Jonas Jasas, Rimantas Jablonskis, Zigmas Kubilius, Justinas Šilinas, Liudas Brazauskas, Alfonsas Girdžiūnas, Laima Valančiauskienė, Antanas Jankauskas–jų dovanoti muziejui vertingiausi darbai-medžio drožiniai .

Medžio drožinių rinkinį sudaro įvairios tematikos medžio drožiniai: skulptūrėlės, statulėlės, dėžutės, vazos, lėkštės, pypkės, lazdos, lėkštės, šaukštai, prieverpstės, verpstės, kryžiai, paveikslai, šventųjų skulptūrėlės, Rūpintojėlių skulptūros, skulptūrėlįų kompozicijos, margučiai, rėmeliai, užgavėnių kaukės, jumoristinės kompozicijos  ir kt.

Skuodo muziejuje sukauptas medžio drožinių rinkinys byloja apie Skuodo krašto medžio drožėjus, jų darbus. Dalies tautodailininkų-medžio drožėjų jau nebėra. Bet jų padovanoti muziejui medžio drožiniai  išliks juos pažinojusių žmonių  atmintyje, leis mums geriau  pažinti tautos dvasinį gyvenimą, tautodailės istoriją, jos tradicijų tąsa ir pokyčius.

Leidinys „Visos mano gyvenimo spalvos“

Leidinys „Visos mano gyvenimo spalvos“ išleistas įgyvendinant projektą „Tautodailės atminties langas–Vidos Ivanauskienės kūrybos spalvose“, kurį rėmė Skuodo rajono savivaldybė. Leidinys skirtas grafikės, tapytojos, tautodailininkės Vidos Ivanauskienės (1940-2018) atminimui ir jos kūrybos įprasminimui, kuriame atsispindi jos gyvenimo aprašymas ir  meninio palikimo darbų katalogas.