Projektinė veikla

Skuodo muziejaus projektai

2011 – 12 m. vykdant LR kultūros ministerijos projektus „Etnografinė edukacija Skuodo muziejuje“ ir Skuodo miesto kultūrinė ir istorinė atmintis senojoje dvarvietėje“ paruoštos naujos edukacinės programos: „Senieji  amatai ir verslai“, „Skuodo krašto kalendorinės šventės“, Senieji Skuodo krašto kaimo amatai ir moterų darbai“, „Senoji ir šiuolaikinė tekstilė“ ir pagal jas vesti edukaciniai užsiėmimai Skuodo mokyklų moksleiviams, Globos ir socialinės priežiūros centro jaunuolių grupėms. Edukaciniai užsiėmimai vyko muziejaus nuolatinėse ekspozicijose „Žemaitiška troba“ ir „Senieji kaimo amatai ir moterų darbai“. Edukacinių užsiėmimų metu dalyviai susipažino su Skuodo muziejaus etnografinio rinkinio eksponatais, esančiais ekspozicijose ir fondų saugyklose, su sakytiniu ir muzikiniu folkloru, perduodamu iš kartos į kartą. Edukacinių užsiėmimų dalyviai gyvai susipažino su žemaičių verslais ir amatais, dalyvaujant užsiėmimuose Skuodo krašto tautodailininkams galėjo sužinoti, pamatyti ir patys pamėginti  kurti ir atlikti  įvairias etnografines užduotis. Edukacinių užsiėmimų dalyviai praplėtė ir pagilino savo krašto etnokultūrines žinias, kurias galės pritaikyti istorijos, lietuvių kalbos, etninės kultūros pamokose.  Pravestas naujai įkurtoje edukacinėje klasėje dviejų dienų  edukacinis renginys „Istorinė ir etnografinė edukacija senojoje Skuodo dvarvietėje“ suaugusių žmonių grupėms. Užsimezgė glaudesni ryšiai tarp Skuodo rajono mokyklų, Globos ir socialinės priežiūros centro jaunuolių, neįgalių žmonių draugijos, Skuodo miestelio bendruomenės, siekiant bendro tikslo –  etnokultūros lobyno saugojimo ir turtinimo.

Projekto metu Skuodo muziejuje organizuotos popietės, šventės, parodos. Didelio dėmesio sulaukė muziejuje organizuota kalendorinė Jurginių šventė, kurios metu buvo susipažinta su Jurginių papročiais, tradicijomis. Popietės metu atidaryta kūrybos darbų paroda, kurioje savo darbus pristatė projekto partneriai: Skuodo krašto tautodailininkai, Skuodo globos ir socialinės priežiūros centras, Skuodo neįgalių žmonių draugija, Skuodo pradinė mokykla. Renginiui šventinę programą dovanojo projekto partneriai Skuodo meno mokykla, Skuodo globos ir priežiūros centro teatro grupė „Šaltinėlis“. Skuodo visuomenės dėmesio sulaukė ir ilgiausios – Rasų ir  Žolinės šventės.

Projektas paskatino Skuodo muziejų glaudžiai bendradarbiauti ne tik su mokyklomis, bet į savo edukacinę ir kultūrinę veiklą įtraukti ir socialinės atskirties grupes.  Muziejuje projekto metu  surengtos trys Skuodo globos ir socialinės priežiūros centro jaunuolių keramikos ir siūtų žaislų parodos.

Siekiant populiarinti ir aktualizuoti etnokultūros reikšmę, vaikų ir socialinės atskirties grupių ugdymo procesą, parengta metodinė medžiaga.  Skuodo muziejaus fonduose yra surinkta įdomi ir vertinga rankšluosčių ir rankšluostinių kolekcija. Ši etnografinė medžiaga nufotografuota, parengtas ir išleistas katalogas „Skuodo muziejaus rankšluosčiai ir rankšluostinės“. Išleistas  edukacinis leidinys „Etnografinė edukacija senojoje Skuodo dvarvietėje“, kuris supažindina su muziejuje parengtomis edukacinėmis programomis.  Leidiniai įteikti mokytojams, muziejininkams, tautodailininkams, kraštotyrininkams, bibliotekoms, turizmo informaciniam centrui ,globos ir socialinės priežiūros centrui.  Metodinė priemonė – leidiniai bus naudojama edukaciniuose užsiėmimuose, ugdymo įstaigų etnokultūros pamokose, visuomenės švietėjiškoje veikloje.

Atvežtos Skuodo krašto  rankšluostinės ir rankšluosčiai  iš Kretingos muziejaus. Naudojantis Skuodo ir Kretingos muziejų fondais   surengta paroda „Skuodo kraštui būdingi rankšluosčiai ir rankšluostinės“, kurios metu visuomenei pristatytas katalogas.

Pravestas  metodinis seminaras „Muziejinė edukacija – galimybė mokytis muziejaus aplinkoje“ mokytojams, švietimo ir kultūros, muziejaus darbuotojams. Projekto eigoje įrengta moderni edukacinė klasė.

2012 m. Skuodo muziejuje vykdytas LR kultūros ministerijos  finansuotas projektas „Skuodo miesto kultūrinė ir istorinė atmintis senojoje dvarvietėje“. Projekto eigoje organizuota edukacinė veikla, rengti  kultūriniai renginiai muziejuje, įrengta istorinė ekspozicija, išleistas leidinys.

Projekte numatyti tikslai ir uždaviniai įvykdyti. Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 1238 mokiniai. Muziejaus renginiuose dalyvavo per 2000 lankytojų. Vykdant projektus  išleisti leidiniai – 4 vnt.

Vykdytų projektų sąrašas:

 •  Projektas „Amatų dienos Skuode“ tęstinis – 1990, 2000 m.
 • Projektas „Skuodo krašto kaimų, esančių Lietuvos ir Latvijos pasienyje, materialinis ir dvasinis kultūros paveldas“ – etnokultūrinė programa, 2006 m.
 • Projektas „Močiutės kraičio skrynios lobiai“, 2006 m.
 • Etninės kultūros programa „Kraštotyrinės veiklos raiška Skuodo krašte“, 2007 m.
 • Projektas „Kuršių kultūros paveldas Skuodo krašte“, 2007 m.
 • Projektas „Edukacija Skuodo muziejuje“, tęstinis, 2008, 2009 m.
 • Projektas „Katalogas Skuodo muziejaus prieverpstės ir verpimo rateliai“, 2008 m.
 • Projektas „Skuodo krašto senieji kryžiai“, tęstinis,  2006, 2007, 2008, 2009  m.
 • Projektas „Etnografinė edukacija senojoje Skuodo dvarvietėje“ ,  2011 m.
 • Projektas „Katalogas „Skuodo muziejaus rankšluosčiai ir rankšluostinės““ , 2011 m.
 • Projektas „Skuodo miesto kultūrinė ir istorinė atmintis senojoje dvarvietėje“, 2012 m.
 • Projektas „Žemaitiškų tradicijų atgarsis Skuodo dvarvietės kultūrinėje edukacijoje“, 2013 m.
 • Projektas „Ekspozicijos „Skuodo krašto formavimosi istorija“ atnaujinimas“, 2013 m.
 • Projektas „Skuodo muziejaus ekspozicijos „Apuolė – seniausia Lietuvos gyvenvietė“ atnaujinimas, pritaikant inovatyvius ir interaktyvius sprendimus“, 2013 m.
 • Projektas „Pažintinė kelionė kuršių kultūros pėdsakais Skuodo žemėje“, 2013 m.
 • Projektas „Skuodo krašto istorijos ir kultūros atmintis – senojoje dvarvietėje“, 2013 m.
 • Projektas „Skuodo krašto mažoji architektūra – etninių tradicijų puoselėjimui ir edukacijai“, 2014 m.
 • Projektas „Ekspozicijos „Skuodo miesto istorinė atmintis “ atnaujinimas ir pritaikymas vaikų ir jaunimo edukacijai“, 2015 m.
 • Projektas „Tautodailininko Petro Brazausko prakalbinto medžio pėdomis“, 2015 m.
 • Projektas „Skuodo krašto mažoji architektūra – senoji kryždirbystė – etninių tradicijų puoselėjimui“, 2015 m.
 • Projektas „Medis – mano eldija“, 2016 m.
 • Projektas „Senojoje Skuodo dvarvietėje–etnografinė atmintis ir edukacija“–2017 m. Vykdant projektą surinkta etnografinė medžiaga apie keramiką, nufotografuoti tautodailės ir etnografinio rinkinio keramikos eksponatai.  Medžiaga paruošta leidinio „Keramikos rinkinio eksponatai–edukacinei veiklai“ leidybai.
 • Tautodailininkės Audronos Žutautienės keramikiniai dirbiniai saugomi muziejaus tautodailės rinkinyje

   

  Etnografiniai keramikos eksponatai saugomi muziejaus fonduose